ข้อกำหนดของลาเบลสติ๊กเกอร์สินค้าที่ได้มาตรฐานมีอะไรบ้าง

ลาเบลสติ๊กเกอร์สินค้าเพื่อความปลอดภัยและได้มาตรฐานอุตสาหกรรมควรมีอะไรบ้าง

ลาเบลสติ๊กเกอร์สินค้าที่ได้มาตรฐานมีอะไรบ้าง

 

เวลาเราไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือตามร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน ทุกผลิตภัณฑ์ที่จัดวางอยู่บนเชลฟ์ขายของ จะสังเกตได้ว่าจะมีฉลากสติ๊กเกอร์แปะอยู่ที่ข้างบรรจุภัณฑ์ เช่น ข้างขวดนม ด้านหลังถุงขนม เป็นต้น ลาเบลสติ๊กเกอร์นี้ มีไว้เพื่อบอกรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าที่อยู่ด้านในบรรจุภัณฑ์ แต่รายละเอียดที่ควรมีตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรมต้องมีอะไรบ้าง

ลาเบลสติ๊กเกอร์ คืออะไร

ลาเบลสติ๊กเกอร์ เป็นหนึ่งในประเภทของสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ที่เน้นเรื่องการพิมพ์ฉลากของแบรนด์สินค้า เพื่อสร้างความโดดเด่น จุดขาย และบอกถึงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า

รายละเอียดที่สำคัญบนลาเบลสติ๊กเกอร์
ส่วนใหญ่แล้ว รายละเอียดหรือข้อมูลที่จะอยู่บนลาเบลสติ๊กเกอร์ มักจะประกอบไปด้วย โลโก้ของแบรนด์สินค้า ข้อมูลแสดงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ สรรพคุณ ประโยชน์ และมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ และรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เช่น วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ สถานที่ผลิต ขนาดของสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน วิธีการใช้งานที่ปลอดภัย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จัดว่าเป็นข้อมูลสำคัญและควรต้องมี

ลาเบลสติ๊กเกอร์ สคบ. คืออะไร

สติ๊กเกอร์ สคบ. คือ สติ๊กเกอร์ที่สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กำหนดให้มีและต้องติดบนสินค้าที่มีการจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า หรือจุดกระจายสินค้าต่างๆ รวมไปถึงสินค้านำเข้า ส่งออก เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและเครื่องสำอาง ที่ถูกกำหนดให้ ต้องมีสติ๊กเกอร์ สคบ. ติดอยู่ที่ตัวสินค้า ซึ่งตัวสติ๊กเกอร์ สคบ. นี้จะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจ เลือกซื้อสินค้าด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

สคบ. หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีหน้าที่ในการปกป้องผู้บริโภคไม่ให้โดนเอาเปรียบจากผู้ขาย จึงได้มีการออกมาตรการว่า สินค้าที่วางจำหน่ายต้องติดสติ๊กเกอร์ สคบ. ไว้บนสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นที่มาที่ไปของการผลิต วิธีใช้งาน วันหมดอายุ และข้อควรระวังไว้บนสินค้า

โดย สคบ. ได้ออกประกาศเกี่ยวกับลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2541 ไว้ว่า กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าเพื่อขายต้องจัดทำฉลากสินค้า และยังได้ระบุโทษ กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิต ผู้สั่ง ผู้นำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ โดยฉลากสินค้าต้องระบุข้อความดังนี้

 • ยี่ห้อและประเภทหรือชนิดของสินค้า
 • ชื่อ-ที่อยู่ ของผู้จัดจำหน่ายหรือนำเข้า ที่สามารถติดต่อได้จริง
 • กรณีนำเข้า ต้องระบุประเทศต้นทางที่ผลิตให้ชัดเจน
 • ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 • ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก
 • วิธีใช้ ข้อแนะนำในการใช้ หรือห้ามใช้ หรือคำเตือนต่างๆ (ถ้ามี)
 • วัน เดือน ปีที่ผลิต วันหมดอายุ หรือวันที่ควรใช้ก่อน
 • ราคา พร้อมระบุหน่วยบาท
 • สิ่งสำคัญเพิ่มเติม ที่ผู้ประกอบการไม่ควรลืมสำหรับลักษณะของลาเบลสติ๊กเกอร์สินค้า
 • ข้อมูลในลาเบลสติ๊กเกอร์ต้องตรงกับความจริง ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระสำคัญของสินค้า
 • ต้องเป็นภาษาไทย หรือต้องมีภาษาไทยกำกับภาษาต่างประเทศ ซึ่งสามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน
 • ต้องแสดงไว้ที่ตัวสินค้า ภาชนะบรรจุ หีบห่อ หรือสอดแทรกรวมไว้กับสินค้า รวมไปถึงคู่มือ เอกสารประกอบสินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้า

มาตรฐานบนลาเบลสติ๊กเกอร์สินค้า ต้องมีอะไรบ้าง

 1. ชื่อ - ชื่อสินค้าที่เป็นแบรนด์ ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุไว้ที่ฉลากด้วย เพราะถือว่าเป็นข้อกำหนดที่ควรมองได้เด่นชัด อ่านง่าย เข้าใจได้ และเป็นข้อสำคัญที่กำหนดไว้

 2. เครื่องหมาย เลขสารบบอาหาร, อย., มผช., เลขใบรับแจ้ง - เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัย ได้มาตรฐาน

 3. ปริมาณของสินค้า - ถ้าเป็นอาหารที่เป็นของแข็งให้แสดงน้ำหนักสุทธิ แต่หากเป็นอาหารที่เป็นของเหลว ให้แสดงปริมาตรสุทธิ เป็นต้น

 4. ระบุส่วนประกอบต่าง ๆ - ส่วนประกอบที่สำคัญ ให้ระบุเป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณ กรณีเป็นสติ๊กเกอร์มีพื้นที่น้อยกว่า 35 ตร.ซม. จะต้องมีข้อความองค์ประกอบสำคัญเรียงตามลำดับปริมาณจากมากไปน้อย เว้นแต่ หากลาเบลสติ๊กเกอร์ที่ใหญ่กว่าจะต้องแจ้งรายละเอียด Nutrition Fact. ด้วย

 5. วิธีการใช้งาน ข้อควรระวัง วิธีเก็บรักษา - สินค้าบางประเภท เป็นอาหารพร้อมทาน หากมีวิธีให้อ่านก่อนทางผู้ประกอบการต้องแจ้งไว้ เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพและรสชาติที่ดี เช่น อุ่นก่อน กินกี่นาที หรือทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง ต้องระบุให้ชัดเจน ซึ่งสินค้าบางชนิดอาจต้องมีวิธีเก็บรักษาระบบให้ด้วย ในกรณีที่รับประทานไม่หมด เช่น เก็บไว้ในตู้เย็น, เก็บไว้ในตู้แช่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ เป็นต้น

 6. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า
  แสดงวัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันหมดอายุ - สำหรับอาหารที่มีอายุเก็บไม่เกิน 90 วัน แสดงวันเดือนปีที่ผลิต / สำหรับอาหารที่มีอายุการเก็บมากกว่า 90 วัน ให้มีข้อความกำกับไว้ว่า “ควรบริโภคก่อน” เขียนกำกับไว้ด้วย เป็นต้น

ถ้าไม่ติดลาเบลสติ๊กเกอร์สินค้าได้หรือไม่

คำตอบคือ ไม่ได้ การที่ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ไม่มีการควบคุมฉลากสินค้า ไม่มีการบ่งบอกที่มาที่ไปของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผลิตในประเทศ หรือผลิตจากต่างประเทศ ควรต้องมีลาเบลสติ๊กเกอร์ติดที่บรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้ถูกต้อง ถ้าหากไม่ติดลาเบลสติ๊กเกอร์จะมีความผิดและต้องจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าหากไม่มีการติดลาเบลสติ๊กเกอร์ที่สินค้า จะมีอะไรคุ้มครองผู้บริโภคได้บ้างหรือไม่

จริงๆ ยังมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ โดยจะเป็นในส่วนของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตราที่ 52 ถ้าหากผู้ขายสินค้าไม่มีการติดฉลาก หรือไม่มีการแสดงฉลากสินค้าได้อย่างถูกต้อง หรือขายสินค้าที่นำฉลากเก่าที่โดนยกเลิกหรือห้ามใช้กลับมาใช้ใหม่ ถือว่าผิดกฎหมายแน่นอน

ข้อเสียของการไม่ติดลาเบลสติ๊กเกอร์สินค้า

ถ้าหากสินค้าของเราไม่มีการติดฉลากสินค้า ไม่ได้มีข้อมูลสำคัญระบุไว้ที่ข้างบรรจุภัณฑ์ นอกจากจะผิดกฎหมายร้ายแรงแล้ว อาจทำให้ลูกค้าเกิดความไม่ไว้วางใจในสินค้าส่งผลต่อยอดขายสินค้าได้เช่นกัน

หากคุณเป็นผู้ประกอบการ และกำลังมองหาบริษัทโรงงานผลิตลาเบลสติ๊กเกอร์ ที่ได้มาตรฐาน หรือกำลังมองหา เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด หมึกริบบอน มาปรึกษาเราได้ที่ เอส.เค.ซิสเท็มส์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบรนด์ดังให้เลือกหลากหลายรุ่น รวมถึงจำหน่ายหมึกริบบอน รับผลิตลาเบลสติ๊กเกอร์ เกรดพรีเมียม เรายินดีให้คำปรึกษา และแนะนำสิ่งที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ


 

บริษัทโรงงานผลิตลาเบลสติ๊กเกอร์  รับผลิตลาเบลสติ๊กเกอร์ 
บริษัท เอส.เค. ซิสเท็มส์ จํากัด
ผู้จําหน่ายเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Tel :
 02-548-0261, 02-548-0262
 

Visitors: 21,757